Identiteit van de ondernemer: Bakkerij de Anti Gluut
Vestigingsadres: De Gagelrijzen 157, 4711 PD Sint Willebrord
Telefoonnummer: 06 55 299 099
KvK-nummer: 66595088

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij de Anti Gluut. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Bakkerij de Anti Gluut te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij de Anti Gluut zijn vrijblijvend. Bakkerij de Anti Gluut accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij de Anti Gluut behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij Bakkerij de Anti Gluut. Bij bezorging worden extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten

De dienst die bakkerijdeantigluut.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van brood, koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.

Bakkerij de Anti Gluut behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten

Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Bakkerij de Anti Gluut (“bakkerijdeantigluut.nl”) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Bakkerij de Anti Gluut cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bakkerij de Anti Gluut uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Bakkerij de Anti Gluut en door Bakkerij de Anti Gluut aangewezen derde partijen. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code of kenmerk. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt.
Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Bakkerij de Anti Gluut te worden verstrekt.
Bakkerij de Anti Gluut behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Bakkerij de Anti Gluut of een door Bakkerij de Anti Gluut aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Bakkerij de Anti Gluut te overleggen.
Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “cadeaubon” en vul je de exacte code in.
De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
Cadeaubonnen uitgegeven door Bakkerij de Anti Gluut en/of door Bakkerij de Anti Gluut aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Bakkerij de Anti Gluut of via bakkerijdeantigluut.nl
Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of Maestro.
Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen.
Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Bakkerij de Anti Gluut zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit.  Bakkerij de Anti Gluut behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. bakkerijdeantigluut.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 13:00 uur worden doorgegeven indien producten de dag erop moeten worden geleverd. Later ingediende bestellingen worden mogelijk later verwerkt.

Bakkerij de Anti Gluut is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata.

Levertijden en bezorgen

Bakkerij de Anti Gluut zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij de Anti Gluut ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Bakkerij de Anti Gluut verwerkt in principe geen bestellingen op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24, 25 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen. Bestellingen zullen op de eerstvolgende werkdag verwerkt worden.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet te leveren.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij de Anti Gluut de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Bakkerij de Anti Gluut geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Betaling

Alle bestellingen via de website bakkereijdantigluut.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL.

Bestellingen op iedere andere manier dienen uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan uw afspraak betaald te zijn, tenzij anders afgesproken of anders vermeld in uw factuur. Indien u op kortere termijn (binnen 7 dagen voorafgaand aan uw afspraak) uw bestelling plaatst dient u de betaling direct te voldoen. Bestellingen die niet op tijd betaald zijn kunnen zonder enige redenen geannuleerd worden door Bakkerij de Anti Gluut.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die Bakkerij de Anti Gluut in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bakkerij de Anti Gluut worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Bakkerij de Anti Gluut het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij de Anti Gluut gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten

Overal worden foutjes gemaakt. Bakkerij de Anti Gluut doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Bakkerij de Anti Gluut neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

Indien u een klacht heeft over uw bestelling en hiervoor een compensatie wenst dient u het geleverde product, indien gevraagd, (deels) terug te brengen naar Bakkerij de Anti Gluut zodat deze gecontroleerd kan worden.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bakkerijdeantigluut.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Aansprakelijkheid

Bakkerij de Anti Gluut is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij de Anti Gluut is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij de Anti Gluut komen. Bakkerij de Anti Gluut draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij de Anti Gluut eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij de Anti Gluut is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij de Anti Gluut, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij de Anti Gluut. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij de Anti Gluut uitgesloten. Bakkerij de Anti Gluut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Bakkerij de Anti Gluut. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen

De klant van Bakkerij de Anti Gluut dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij de Anti Gluut geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij de Anti Gluut garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij de Anti Gluut en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.